Strona główna » Ogólna Polityka Prywatności Danych

Ogólna Polityka Prywatności Danych

Niniejsze powiadomienie opisuje, w jaki sposób HANA GROUP FRANCE (zwana dalej „HANA GROUP” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe potencjalnych i klientów HANA GROUP i jej marek.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest HANA GROUP SAS, 101 rue Jean Jaurès, 92300 LEVALLOIS PERRET, reprezentowana przez pana Eduardo ROMERO.

W przypadku niektórych procesów przetwarzania współadministratorami są HANA GROUP SAS i HANA GROUP France SAS (101-109 rue Jean Jaurès; 92300 Levallois Perret). Pomiędzy HANA GROUP a HANA GROUP France SAS zostaje zawarta umowa określająca ich odpowiednie obowiązki.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych HANA GROUP można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie pod następującymi adresami: dpo@hanagroup.eu – HANA GROUP, 101-109 rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret.

3. Cele przetwarzania – podstawa prawna tego przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

• W celu wykonania umowy lub podjęcia działań w związku z umową: podczas składania zamówienia, a w szczególności:

– W celu realizacji zamówień, informowania o statusie zamówienia oraz zorganizowania dostawy lub przekazania zamówienia,

– Aby komunikować się z Tobą w związku z tymi zamówieniami i odpowiadać na wszelkie uwagi, które możesz nam przekazać.

Gdy wyrazisz nam zgodę:

– Aby przesyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach, naszych ofertach promocyjnych, naszych specjalnych operacjach itp.,

– Aby odpowiadać na Twoje prośby lub pytania, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i/lub odpowiadać na komentarze, które możesz nam udostępnić w tym kontekście,

– Kiedy przeglądasz jedną z naszych stron internetowych, możemy umieszczać pliki cookie lub podobne technologie zgodnie z naszą informacją o plikach cookie,

– Innym razem, gdy poprosimy Cię o zgodę, będziemy wykorzystywać Twoje dane do celów, które każdorazowo wyjaśnimy Ci

– Możemy wykorzystywać Twoje dane do spersonalizowanych celów reklamowych w naszej witrynie i witrynach naszych partnerów, takich jak Facebook, za pośrednictwem spersonalizowanych narzędzi dla odbiorców.

Jeżeli HANA GROUP potrzebuje tego do prowadzenia swojej działalności i realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:

– Aby odpowiadać na komentarze, którymi możesz się z nami podzielić i aby pomóc nam udoskonalić nasze produkty,

– Aby monitorować korzystanie z naszych stron internetowych i naszych usług online, wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje do rozpatrywania wszelkich reklamacji, które możesz nam przesłać, dotyczących naszych stron internetowych lub naszych produktów lub usług,

– Wykorzystujemy dane w związku z prawami, które staramy się egzekwować oraz w razie potrzeby do celów zgodności, regulacyjnych i dochodzeniowych; oraz

– Wykorzystujemy dane niektórych osób w celu zaproszenia ich do udziału w badaniach rynku, testach i ankietach.

Do wymaganych celów

– W odpowiedzi na żądania organów władzy publicznej lub organów ścigania w kontekście prowadzonego dochodzenia,

– W odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, dostępu zgodnie z art

4. Odbiorca lub kategorie odbiorców danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy HANA GROUP i jej różnych marek, należycie upoważnieni na podstawie kryteriów niezbędności oraz są udostępniani innym podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Gdy komunikacja jest wymagana przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w odniesieniu do uprawnionych odbiorców komunikacji będących stronami trzecimi, takich jak władze i organy publiczne do odpowiednich celów instytucjonalnych

Gdy komunikacja jest niezbędna do wykonania umowy lub działań przedumownych aktywowanych przez Twoje zamówienie, aby umożliwić mu dostarczenie żądanych informacji, produktów lub usług.

Twoje dane osobowe udostępniamy również naszym usługodawcom, np. w celu wykonania usług technicznych i organizacyjnych wyłącznie w celach wskazanych powyżej, jako niezależnym usługodawcom (w szczególności dostawcom usług IT lub odpowiedzialnym za hosting danych).

Na koniec pamiętaj, że Twoje dane osobowe nigdy nie są sprzedawane stronom trzecim przez HANA GROUP i jej marki.

5. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Część przetwarzania dokonywana przez usługodawców w imieniu Grupy HANA odbywa się poza Unią Europejską, w krajach, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami ustanowionymi Rozporządzeniem.

Grupa HANA podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu zgodnego z prawem przekazywania danych (np. wdrażając standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską).

6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane i przechowywane przez HANA GROUP przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania Twoich danych osobowych różni się zatem w zależności od danych i celu, w jakim są gromadzone:

• Dane prospektywne oraz dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego są przechowywane przez 3 lata od ich zebrania,

• Dane Klienta są przechowywane przez 3 lata od zamówienia, w trakcie którego zostały zebrane,

• Dane z monitoringu relacji z klientami (zarządzanie reklamacjami i badania satysfakcji) są przechowywane przez 5 lat od ich zebrania,

• Zainstalowane pliki cookie mają żywotność 13 miesięcy, a dane z tych plików cookie są przechowywane przez 25 miesięcy.

Po upływie tych terminów dane osobowe zostaną automatycznie usunięte lub zanonimizowane.

Przepisy prawa nakładają obowiązki przechowywania dokumentów dla celów księgowych i administracyjnych. Dane te zostaną usunięte po upływie 10 lat od rozwiązania umowy i realizacji zamówienia.

7. Vos droits (accès rectification effacement droit de retirer le consentement).

W okresie przechowywania przez HANA GROUP Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu: jest to Twoje prawo do uzyskania potwierdzenia, że ​​Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych.

Prawo do sprostowania: jest to Twoje prawo do jak najszybszego sprostowania Twoich niedokładnych danych lub uzupełnienia, jeśli są niekompletne.

Prawo do żądania wymazania/usunięcia: Jest to Twoje prawo do jak najszybszego usunięcia Twoich danych, z zastrzeżeniem naszych prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania.

Prawo do ograniczenia: jest to Twoje prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy sprzeciwiasz się temu, gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych, gdy uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy jest to potrzebne do uznania, wykonania lub obrony swoich praw.

Prawo do sprzeciwu: jest to Twoje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez HANA GROUP na podstawie jej uzasadnionego interesu, z wyjątkiem uzasadnionych i ważnych powodów HANA GROUP. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu w celach komercyjnych.

Prawo do przenoszenia danych: jest to Twoje prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi bez naszych przeszkód.

Prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu: masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującej wobec Ciebie skutki prawne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ta decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy lub jest prawnie do tego upoważniony.

Z praw tych można skorzystać kontaktując się z administratorem danych pod adresem: HANA GROUP – 101-109 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-Perret.

8. Prawo do złożenia reklamacji

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, któremu podlegasz.